video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

760

دانلود:

194

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 70

چکیده

 امروزه تفاوت بین فراگیران قوی و ضعیف فقط در میزان دانش آنها نیست, بلکه چگونگی دانش اندوزی و سبکهای شناختی فراگیران در ایجاد اختلاف بین فراگیران تاثیر زیادی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف پرداخته شده است.پژوهشهای محققانی همچون وینوگارد (1990), بورکوفسکی و همکاران (1992), مک سود (1997) و ابراهیمی قوام آبادی (1377), متولی (1376), عباباف (1375) و دیگر پژوهشگران بیانگر تاثیر فراشناخت بر میزان یادگیری فراگیران بوده است. فان و همکاران (1999) به بررسی مقایسه ای مهارتهای فراشناختی در دانشجویان نظام باز هنگ کنگ پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که فراگیرانی که به صورت باز در این دانشگاه آموزش می بینند از مهارتهای فراشناختی متفاوتی برخوردارند.به منظور بررسی موضوع حاضر 450 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور به دو آزمون محقق ساخته دانش فراشناختی و مهارتهای فراشناختی پاسخ دادند. در این پژوهش به بررسی دو فرضیه زیر اقدام شد:1. میزان دانش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تاثیر دارد.2. مهارتهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور تاثیر دارد.داده های جمع آوری شده به کمک بسته نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج بیانگر تایید هر دو فرضیه بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارع، حسین، و سرمدی، محمدرضا. (1384). بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور. پیک نور- علوم انسانی، 3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور))، 62-70. SID. https://sid.ir/paper/128774/fa

  Vancouver: کپی

  زارع حسین، سرمدی محمدرضا. بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور. پیک نور- علوم انسانی[Internet]. 1384؛3(2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)):62-70. Available from: https://sid.ir/paper/128774/fa

  IEEE: کپی

  حسین زارع، و محمدرضا سرمدی، “بررسی تطبیقی دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور،” پیک نور- علوم انسانی، vol. 3، no. 2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)، pp. 62–70، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/128774/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی