مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال:1395 | دوره:24 | شماره:3
صفحه شروع:379 | صفحه پایان:389

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

502

دانلود:

177

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کاربری های مختلف اراضی بر ترسیب کربن خاک

صفحات

 صفحه شروع 379 | صفحه پایان 389

کلیدواژه

چکیده

 تغییر کاربری یکی از مهم ترین عامل هایی است که حفاظت از اکوسیستم های طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر اکوسیستم به طور طبیعی حفظ شود, پایداری خاک تامین خواهد شد. پژوهش پیش رو به منظور بررسی اثر کاربری های مختلف اراضی بر توان ترسیب کربن خاک در منطقه چهارطاق اردل استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. شش کاربری مختلف شامل جنگل قرق شده, جنگل طبیعی, جنگل تخریب شده, باغ, مرتع و کشاورزی انتخاب شدند و در هر کاربری 10 قطعه نمونه به طور منظم- تصادفی پیاده شد. در هر قطعه نمونه از پارامترهای کمی پوشش گیاهی آماربرداری شد و یک نمونه خاک از عمق صفر تا 60 سانتی متری برداشت شد. آزمایش های خاکشناسی برای تعیین بافت, وزن مخصوص ظاهری و کربن آلی خاک انجام شد. نتایج نشان داد که در بین کاربری های مختلف اراضی, جنگل قرق شده با 47.46 تن در هکتار بیشترین میزان ترسیب کربن خاک را داشت. کمترین مقدار اندوخته کربن نیز مربوط به جنگل تخریب شده به میزان 13.68 تن در هکتار بود که ازنظر آماری دارای تفاوت معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد بود. نتایج به دست آمده بیان گر این موضوع است که اگر اکوسیستم جنگلی از دخالت های انسانی در امان مانده باشد, نقش به سزایی در اندوخته بلندمدت کربن در خاک ایفا می کند. هرگونه دخالت در شرایط طبیعی اکوسیستم, تاثیر منفی خود را به شکل محسوسی در اندوخته کربن خاک نشان می دهد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی