مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

173

دانلود:

72

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه تیل آباد در استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 373 | صفحه پایان 381

چکیده

 به منظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان, این مطالعه در مرتع تیل آباد در استان گلستان اجرا شد. ارزش رجحانی, ترجیح دام در خوردن یک گیاه نسبت به گیاهان دیگر است, با این وصف که دام به صورت آزاد قادر به انتخاب گیاهان برای چرا باشد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان سنجی و تولید و مصرف گونه های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در روش زمان سنجی (استفاده از دوربین فیلمبرداری) نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر مدت زمان مصرف علوفه بین گونه ها وجود دارد. بطوری که گونه Artemisia sieberi در رتبه اول و گونه Poa bulbosa و یکساله ها در رتبه دوم قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس درصد بهره برداری گونه ها نیز نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گونه هاست. گونه های Poa bulbosa و یکساله ها بالاترین درصد مصرف را داشتند و در رتبه اول بودند و سایر گونه ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در این میان گونه های Artemisia sieberi,Festuca ovina و Stipa barbata از رجحان متوسط برخوردار بودند اما گونه های Poa bulbosa و یکساله ها, نسبتا خوشخوراک بودند. بطور کلی مشاهدات نشان داد که تراکم, فراوانی و در دسترس بودن گونه ها از جمله عوامل موثر بر ارزش رجحانی گیاهان بوده است. به طوری که در هر دو روش گونه های Artemisia sieberi, Poa bulbosa, و یکساله ها بیشتر از سایر گونه ها مورد استفاده دام قرار گرفتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی