Start: 2/2/2023 5:36:26 AMEnd: 2/2/2023 5:36:27 AM >> 1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinacea با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی

صفحات

 صفحه شروع 182 | صفحه پایان 198

چکیده

 مقاومت به خشکی, عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی دار ((p<0.01 در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان), 7 (اصفهان), 15 (توانکش), 25 (استرالیا), 26 (آمریکا) و 31 (استرالیا) برتر بودند. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبی و دیم شاخصهای حساسیت به تنش, تحمل به خشکی, بهره وری متوسط, تحمل به تنش, میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. البته تنوع معنی دار ( (p<0.01در بین اکسشنها با توجه به تجزیه واریانس شاخصهای مقاومت به خشکی مشاهده شد. مولفه اول و دوم بدست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی به ترتیب 61.5 و 37.7 درصد از تنوع موجود در بین اکسشنها برای شاخصهای مقاومت به خشکی را توجیه نمودند. شاخصهای بهره وری متوسط, تحمل به تنش, میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری به همراه عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش بیشترین سهم را در مولفه اول داشتند. همچنین این چهار شاخص با عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند, و بر همین اساس اکسشنهای 6 (اصفهان), 7 (اصفهان), 31 (استرالیا) و 26 (آمریکا) بیشترین مقاومت به خشکی را نشان دادند. نتایج تجزیه خوشه ای نیز نتایج بدست آمده را تایید نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی