مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

732

دانلود:

516

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 174

چکیده

 با هدف بررسی تحول ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی این پژوهش انجام شد. یک نمونه 500 نفری (276 دختر و 224 پسر) در سه گروه سنی 13-12, 15-14 و 17-16 ساله با روش تصادفی چند مرحله ای از دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (پاکلک, 1997) با دو بعد شناختی و رفتاری, پاسخ دادند. نتایچ تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که نوجوانان 13-12 ساله نسبت به دو گروه سنی دیگر, میانگین بالاتری در هر دو بعد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی به دست آوردند. همچنین میانگین نمره های دختران در هر سه گروه سنی در مقایسه با پسران در بعد رفتاری اضطراب اجتماعی بالاتر بود در حالی که, در بعد شناختی اضطراب اجتماعی بین دو جنس تفاوت وجود نداشت. یافته ها بر اساس دیدگاه شناختی اجتماعی الکایند و تاثیر جنس در اجتماعی شدن بحث شدند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.