مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) | سال:1398 | دوره:16 | شماره:61 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:85

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

312

دانلود:

281

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت های ارتباطی نوجوانان بزهکار

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 85

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل برتحمل پریشانی ومهارت های ارتباطی نوجوانانِ بزهکار انجام شد. روش پژوهش شبه تجربی از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری و جامعه آماری, نوجوانان پسر بزهکارِ مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر قم بود که به روش نمونه برداری هدفمند, تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. آزمودنی ها به مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر, 2005) و آزمون مهارت های ارتباطی (کوئیندام, 2004) پاسخ دادند. آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل برای گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای به اجرا گذاشته شدسپس, در پایان مداخلات درمانی و مجدداً پس از دو ماه, آزمودنی های گروه های آزمایش و گواه, توسط پرسشنامه های پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکررنشان داد که در گروه آزمایش, تحمل پریشانی ومهارت های ارتباطی به شکل معناداری افزایش یافته است. نتایج پژوهش اثربخشی به کارگیری آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل را بر افزایش تحمل پریشانی وبهبود مهارت های ارتباطی نوجوانان بزهکار تأیید کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID