مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات برنامه درسی
سال:1388 | دوره:4 | شماره:15
صفحه شروع:43 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش فرض های برنامه درسی تربیت دینی در عصر جهانی شدن:مبنایی نظری برای نظام آموزش و پرورش عمومی ایران

نویسنده

مرزوقی رحمت اله

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 59

چکیده

  یکی از مهم نتایج و دستاوردهای جهانی شدن که به واسطه پیدایش و گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز حادث شده, پدیده «فشردگی زمان و مکان» است که موجب بروز تغییرات اساسی در ساختارهای سنتی و پیشین زمانی و مکانی در قلمرو فرهنگ, تربیت به ویژه در حوزه تربیت دینی و به خصوص برای نظام های تربیتی به شدت دینی گردیده است. از آن جا که معمولا برنامه های درسی تربیت دینی در تمامی جوامع به دنبال تحکیم, تفکیک و تعین بخشی به آیین و دینی خاص, بر اساس ساختارهای پیشین زمانمند و مکانمند هستند, به نظر می رسد که این رویکرد با ویژگی جهان بدون مرز و پدیده فشردگی زمان و مکان و فرو ریختن ساختارهای پیشین زندگانی و تربیت در عصر جهانی شدن, در تقابل باشد. بنابراین در این رابطه پرسش اساسی آن است که آیا می توان رویکردی کارآمد, نو و پیشرو را که بتواند جایگزینی برای رویکرد زمانمند, مکانمند و تعین نگر خاص و سنتی در برنامه درسی تربیت دینی به ویژه برای دوره آموزش و پرورش عمومی باشد, ارایه کرد؟ رویکردی که با ابعاد و پدیده های ناشی از جهانی شدن و دنیای بدون مرز هماهنگ تر باشد؟ مقاله حاضر با بررسی مفهوم تربیت, دیانت, تربیت دینی و جهانی شدن به عنوان مبانی موضوعی بحث, به دنبال بررسی و ارایه پیش فرض های رویکرد برنامه درسی تربیت دینی پیشرو فضامند, به عنوان جایگزینی برای «رویکرد سنتی مکانمند» می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.