مشخصات نشــریه

مطالعات اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات اقتصاد اسلامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه امام صادق

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-4102

شاپا الکترونیک

: 2228-6624

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد هادی زاهدی فر

سردبیر

: دکتر محمد هادی زاهدی فر

مدیر اجرایی

: دکتر محمد هادی زاهدی فر

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: ies.journals.isu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید جمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

31,806

دانلود یکساله

18,285

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID