مشخصات نشــریه

مطالعات معماری ایران

مطالعات معماری ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات معماری ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه کاشان

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0635

شاپا الکترونیک

: 2676-5020

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی عمرانی پور

سردبیر

: دکتر غلامحسین معماریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 55913155 (031)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: j.ir.arch.s@gmail.com

نشانی

: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، کدپستی: 53153-87317

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

63,106

دانلود یکساله

44,682