مشخصات نشــریه

اکوسیستم های طبیعی ایران

اکوسیستم های طبیعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اکوسیستم های طبیعی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2026

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر صدرالدین متولی

سردبیر

: دکتر سید محسن حسینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6210794 (0122)

نمابر

: 6210794 (0122)

تارگاه

: www.iaunour.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.nei@gmail.com

نشانی

: مازندران، نور، جاده چمستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، دفتر فصلنامه، کدپستی: 38373-46417

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

76,218

دانلود یکساله

39,016