مشخصات نشــریه

ناتوانی های یادگیری

ناتوانی های یادگیری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

ناتوانی های یادگیری

صاحب امتیاز

: دانشگاه محقق اردبیلی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 8673-2251

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد نریمانی

سردبیر

: دکتر غلامعلی افروز

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33511086 (045)

نمابر

: 33511086 (045)

تارگاه

: www.uma.ac.ir/links/jld

پست الکترونیک

: jld@uma.ac.ir

نشانی

: اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، کدپستی: 11367-56199

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

152,994

دانلود یکساله

157,301