مشخصات نشــریه

تنش های محیطی در علوم زراعی

تنش های محیطی در علوم زراعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تنش های محیطی در علوم زراعی

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-3084

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید جامی الاحمدی

سردبیر

: محمد کافی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32254041 (056)

نمابر

: 32254050 (056)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: esas.editor@yahoo.com

نشانی

: بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

62,918

دانلود یکساله

32,450