مشخصات نشــریه

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

صاحب امتیاز

: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1562-1073

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا زالی

سردبیر

: دکتر علی اصغر پیوندی

مدیر اجرایی

: دکتر علی اصغر پیوندی

تلفن

: 84138315 (021)

نمابر

: 84138315 (021)

تارگاه

: jmciri.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرش مقدم (شانزدهم)، روبروی دانشگاه کارآفرین، پلاک 6 و 8

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

321,002

دانلود یکساله

100,794

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID