مشخصات نشــریه

چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت دولتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

چشم انداز مدیریت دولتی

صاحب امتیاز

: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6069

شاپا الکترونیک

: 2645-4157

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی رضائیان

سردبیر

: دکتر علی رضائیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29903136 (021)

نمابر

: 22431644 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: jpapsbu@yahoo.com

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت حسابداری، کدپستی: 1983963113

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

159,137

دانلود یکساله

142,114