مشخصات نشــریه

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-757x

شاپا الکترونیک

: 2717-2902

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عباس قدیمی قیداری

سردبیر

: علیرضا کریمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33392262 (041)

نمابر

: 33392292 (041)

تارگاه

: tuhistory.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک

: journal.iiphistory@tabrizu.ac.ir

نشانی

: تبریز، بلوار29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه آموزشی تاریخ، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

177,370

دانلود یکساله

130,224