مشخصات نشــریه

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-6352

شاپا الکترونیک

: 2423-4265

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: بهرام علی قنبری هاشم آبادی

سردبیر

: بهرام علی قنبری

مدیر اجرایی

: بهرام علی قنبری

تلفن

: 38803696 (051)

نمابر

: 38803696 (051)

تارگاه

: tpccp.um.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، کدپستی: 9177948991

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

90,538

دانلود یکساله

76,635