مشخصات نشــریه

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6352

شاپا الکترونیک

: 2423-4265

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: بهرام علی قنبری هاشم آبادی

سردبیر

: بهرام علی قنبری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38803696 (051)

نمابر

: 38807338 (051)

تارگاه

: tpccp.um.ac.ir

پست الکترونیک

: jsep@um.ac.ir

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، کدپستی: 9177948991

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

95,018

دانلود یکساله

83,933