مشخصات نشــریه

اللغه العربیه و آدابها

اللغه العربیه و آدابها

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اللغه العربیه و آدابها

صاحب امتیاز

: پردیس قم، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-9767

شاپا الکترونیک

: 2423-6187

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید محمود میرخلیلی

سردبیر

: علی رضا محمدرضایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36166314 (025)

نمابر

: 36166314 (025)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: jal_lq@ut.ac.ir

نشانی

: قم، بلوار دانشگاه، جاده قدیم تهران، کدپستی: 371811746

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

40,907

دانلود یکساله

21,097