مشخصات نشــریه

جغرافیا و برنامه ریزی

جغرافیا و برنامه ریزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و برنامه ریزی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8078

شاپا الکترونیک

: 2717-3534

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر شهرام روستایی

سردبیر

: دکتر خورشید دوست

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3339256 (041)

نمابر

: 3356013 (041)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: geographyplanning@gmail.com

نشانی

: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کدپستی: 5166616471

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

254,667

دانلود یکساله

177,282