مشخصات نشــریه

مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)

مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات نقد ادبی (پژوهش ادبی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-584x

شاپا الکترونیک

: 2383-210x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد اکوان

سردبیر

: دکتر علی صابری

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

216,337

دانلود یکساله

128,648