مشخصات نشــریه

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9165

شاپا الکترونیک

: 2383-2983

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: وحیدرضا میرابی

سردبیر

: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22481661 (021)

نمابر

:

تارگاه

: fej.iauctb.ac.ir

پست الکترونیک

: fej@iau.ir

نشانی

: تهران، بزرگراه ارتش، سوهانک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولایت، طبقه ششم، دانشکده مدیریت، کدپستی: 1955847881

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

172,113

دانلود یکساله

89,713