مشخصات نشــریه

پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران

پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: دامپزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-5962

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پرویز تاجیک

سردبیر

: دکتر منصور بیات

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44804170 (021)

نمابر

: 44804169 (021)

تارگاه

: jcp.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: jcp@srbiau.ac.ir

نشانی

: تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

دامپزشکی

بازدید یکساله

318,299

دانلود یکساله

187,698