مشخصات نشــریه

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2676-7082

شاپا الکترونیک

: 2676-668x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: فاضل امیری

سردبیر

: فاضل امیری

مدیر اجرایی

: فاضل امیری

تلفن

: 33552002 (077)

نمابر

: 33552002 (077)

تارگاه

: girs.iaubushehr.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: بوشهر، خیابان شهید مطهری، رویروی آتش نشانی، مرکز رشد علوم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، کدپستی: 7519619555

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

96,818

دانلود یکساله

41,997

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID