مشخصات نشــریه

علوم دارویی و سلامت

علوم دارویی و سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم دارویی و سلامت

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-6780

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سید مهدی رضایت

سردبیر

: سپیده اربابی بیدگلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22600037 (021)

نمابر

: 22633986 (021)

تارگاه

: www.iaups.ac.ir

پست الکترونیک

: jphs@iaups.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان یخچال، پلاک 99، کدپستی: 194193311

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

12,637

دانلود یکساله

20,533