مشخصات نشــریه

دانش سرمایه گذاری

دانش سرمایه گذاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش سرمایه گذاری

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی مالی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-5777

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

سردبیر

: دکتر میرفیض فلاح

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44050658 (021)

نمابر

: 44050659 (021)

تارگاه

: jik.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: info@ifga-fir.com

نشانی

: تهران، کدپستی: 1393793417

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

101,536

دانلود یکساله

49,748