مشخصات نشــریه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-1822

شاپا الکترونیک

: 2476-731x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدحسین کاظمی

سردبیر

: دکتر مهرداد یارنیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6374511 (0411)

نمابر

: 6374511 (0411)

تارگاه

: www.iaut.ac.ir

پست الکترونیک

: agrijournal@iaut.ac.ir

نشانی

: تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

141,007

دانلود یکساله

83,050