مشخصات نشــریه

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

صاحب امتیاز

: انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-0414

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مسعود شفیعی

سردبیر

: محمدشهرام معین

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66495433 (021)

نمابر

: 66495433 (021)

تارگاه

: jour.aicti.ir

پست الکترونیک

: jouraict@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه 6، اتاق 612

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

150,950

دانلود یکساله

65,927