مشخصات نشــریه

تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)

تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7357

شاپا الکترونیک

: 2588-6916

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: احمد خاتمی

سردبیر

: دکتر عطااله حسنی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29902450 (021), 29902449 (021)

نمابر

: 22431710 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: iranhistory@sbu.ac.ir

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، کدپستی: 19839

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

162,076

دانلود یکساله

135,295