مشخصات نشــریه

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-3303

شاپا الکترونیک

: 2676-5128

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احمد علی فروغی ابری

سردبیر

: دکتر ابوالقاسم نوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: داخلی 92440 - 5354001 (0311)

نمابر

: 5354060 (0311)

تارگاه

: jsr-p.isfahan.iau.ir

پست الکترونیک

: ravanshenasi_kh92@yahoo.com

نشانی

: اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

406,741

دانلود یکساله

222,292