مشخصات نشــریه

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

صاحب امتیاز

: دانشگاه اصفهان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1684-372X

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: -

سردبیر

: دکتر رسول ربانی

مدیر اجرایی

: دکتر رسول ربانی

تلفن

: 7932175 (0311)

نمابر

: 7932175 (0311)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دفتر مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

141,413

دانلود یکساله

59,898

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID