مشخصات نشــریه

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی (حرکت)

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی (حرکت)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی (حرکت)

صاحب امتیاز

: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: تربیت بدنی

شاپا چاپی

: 9333-2008

شاپا الکترونیک

: 2676-4547

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عباسعلی گائینی

سردبیر

: دکتر محمود شیخ

مدیر داخلی

: همیلا تکلی

تلفن

: 61118877 (021)

نمابر

: 88630002 (021)

تارگاه

: jsmdl.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jsmdl@ut.ac.ir

نشانی

: تهران - خیابان امیر اباد شمالی - بین خیابان 15 و16 - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی - کد پستی 13117- 14398

نمایه

: تربیت بدنی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

86,033

دانلود یکساله

83,475