مشخصات نشــریه

مدیریت ورزشی (حرکت)

مدیریت ورزشی (حرکت)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مدیریت ورزشی (حرکت)

صاحب امتیاز

: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: تربیت بدنی

شاپا چاپی

: 2008-9341

شاپا الکترونیک

: 2676-427x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عباسعلی گائینی

سردبیر

: دکتر مهرزاد حمیدی

مدیر داخلی

: فریبا عسکریان

تلفن

: 88630002 (021)

نمابر

: 88630002 (021)

تارگاه

: jsm.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jsm@ut.ac.ir

نشانی

: تهران - خیابان امیر آباد شمالی - بین خیابان 15 و 16 - دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی - کد پستی 13117- 14398

نمایه

: تربیت بدنی

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

180,835

دانلود یکساله

157,283