مشخصات نشــریه

پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-2077

شاپا الکترونیک

: 2322-2786

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدهادی معیری

سردبیر

: شعبان شتایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32430522 (0171)

نمابر

: 2220640 (0171)

تارگاه

: jwsc.gau.ac.ir

پست الکترونیک

: jwfst@gau.ac.ir

نشانی

: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجله، کد پستی: 15739-49138

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

143,420

دانلود یکساله

144,078