مشخصات نشــریه

بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)

بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی)

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-8973

شاپا الکترونیک

: 2676-4245

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلامرضا غفاری

سردبیر

: علیرضا محسنی تبریزی

مدیر اجرایی

: علیرضا محسنی تبریزی

تلفن

: 88025997 (021)

نمابر

: 88025997 (021)

تارگاه

: ijsp.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

60,832

دانلود یکساله

32,392

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID