مشخصات نشــریه

شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی )

شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی )

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی )

صاحب امتیاز

: دانشگاه شیراز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8183

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: کاووس حسن لی

سردبیر

: صدیقه محمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 36272292 (071)

نمابر

: 6272292 (071)

تارگاه

: jba.shirazu.ac.ir

پست الکترونیک

: boostan@rose.shirazu.ac.ir

نشانی

: شیراز، میدان ارم، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله بوستان ادب

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

95,237

دانلود یکساله

48,463