مشخصات نشــریه

مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)

مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)

صاحب امتیاز

: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-4811

شاپا الکترونیک

: 2423-8082

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا فتاحی مقدم

سردبیر

: علیرضا عباسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32221482 (026)

نمابر

: 32221482 (026)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرج، خیابان دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دفتر مجله، کد پستی: 77871-31587

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

450,746

دانلود یکساله

372,597