مشخصات نشــریه

پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)

پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)

صاحب امتیاز

: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-2977

شاپا الکترونیک

: 2538-2985

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی طلوعی

سردبیر

: دکتر اسماعیل سعدی پور

مدیر اجرایی

: دکتر اسماعیل سعدی پور

تلفن

: 22013734 (021)

نمابر

: 22013734 (021)

تارگاه

: iribresearch.ir/sanjesh

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان هتل استقلال، ساختمان اداری جام جم، طبقه دوم، مرکز تحقیقات

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

83,304

دانلود یکساله

44,329

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID