مشخصات نشــریه

مطالعات اوراسیای مرکزی

مطالعات اوراسیای مرکزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مطالعات اوراسیای مرکزی

صاحب امتیاز

: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-0867

شاپا الکترونیک

: 2345-3117

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا تخشید

سردبیر

: الهه کولایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61112403 (021)

نمابر

: 61112403 (021)

تارگاه

: jcep.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jce@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، کد پستی: 66191-14174

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

60,696

دانلود یکساله

26,225