مشخصات نشــریه

پژوهش در علوم توانبخشی

پژوهش در علوم توانبخشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در علوم توانبخشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7519

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جاوید مستمند

سردبیر

: دکتر عبدالکریم کریمی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6691663 (0311)

نمابر

: 6677270 (0311)

تارگاه

: www.jrrs.mui.ac.ir

پست الکترونیک

: jrrs@rahab.mui.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

636,122

دانلود یکساله

707,570