مشخصات نشــریه

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهش های جغرافیایی)

صاحب امتیاز

: موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-630x

شاپا الکترونیک

: 2423-7760

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر منصور جعفر بیگلو

سردبیر

: قاسم عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61113681 (021)

نمابر

: 61113681 (021)

تارگاه

: jphgr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jphgr@ut.ac.ir

نشانی

: خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، موسسه جغرافیا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

540,650

دانلود یکساله

270,676