مشخصات نشــریه

حقوقی دادگستری

حقوقی دادگستری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

حقوقی دادگستری

صاحب امتیاز

: قوه قضاییه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-4358

شاپا الکترونیک

: 2676-7198

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا امینی

سردبیر

: محمدحسن صادقی مقدم

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22091869 (021)

نمابر

: 22091869 (021)

تارگاه

: www.jlj.ir

پست الکترونیک

: law.journal1316@gmail.com

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

166,358

دانلود یکساله

96,367