مشخصات نشــریه

ادب پژوهی

ادب پژوهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

ادب پژوهی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-8027

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا نیکویی

سردبیر

: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله

مدیر داخلی

:

تلفن

: 6690590 (0131)

نمابر

: 6690590 (0131)

پست الکترونیک

: adab@guilan.ac.ir

نشانی

: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

87,910

دانلود یکساله

37,951