مشخصات نشــریه

پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)

پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)

صاحب امتیاز

: دانشکده فرماندهی و ستاد - دانشگاه علوم انتظامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-9570

شاپا الکترونیک

: 2645-3371

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا صالحی

سردبیر

: دکتر سید مهدی الوانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 48931605 (021)

نمابر

: 48931610 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: PUDAFOOS@POLICE.IR

نشانی

: تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

102,967

دانلود یکساله

64,316