مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم)

مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی جهرم

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-7993

شاپا الکترونیک

: 2008-8442

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کرامت اله رحمانیان

سردبیر

: دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 54336087 (071)

نمابر

: 54336087 (071)

تارگاه

: www.jums.ac.ir

پست الکترونیک

: jums@jums.ac.ir

نشانی

: جهرم، خیابان شهید مطهری، دانشکده علوم پزشکی، دفتر مجله علمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

199,846

دانلود یکساله

196,029