مشخصات نشــریه

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه مازندران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5389

شاپا الکترونیک

: 2538-4295

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر شادمهر میردار

سردبیر

: دکتر الهه طالبی گرگانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 35302215 (011)

نمابر

: 35302241 (011)

تارگاه

: asp.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک

: j_sport@umz.ac.ir

نشانی

: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان ابو علی سینا، بلوار دانشگاه تبریز، تربیت بدنی و علوم ورزشی دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

46,148

دانلود یکساله

165,353