مشخصات نشــریه

زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زمین شناسی ایران

صاحب امتیاز

: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 7128-1735

شاپا الکترونیک

: 7125-1735

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سعید میرزائی

سردبیر

: دکتر محمدحسین آدابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22431933 (021)

نمابر

: 22431933 (021)

تارگاه

: www.rias.ac.ir

پست الکترونیک

: riasgeology@acecr.ac.ir

نشانی

: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، کد پستی: 196151171

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

192,148

دانلود یکساله

102,232