مشخصات نشــریه

پژوهش های دستوری و بلاغی

پژوهش های دستوری و بلاغی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های دستوری و بلاغی

صاحب امتیاز

: دانشگاه قم

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2783-2619

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: یحیی کاردگر

سردبیر

: علیرضا نبی لو

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32103659 (025)

نمابر

: 32103659 (025)

تارگاه

: jls.qom.ac.ir

پست الکترونیک

: jls@qom.ac.ir

نشانی

: تهران، قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله پژوهش های دستوری و بلاغی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

278

دانلود یکساله

27,408