مشخصات نشــریه

مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک)

مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک)

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی شریف

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-4733

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اکبر صالحی

سردبیر

: دکتر ابوالحسن وفایی - دکتر سیدتقی اخوان نیاکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: (داخلی 1) 66164093 (021)

نمابر

: 66012983 (021)

تارگاه

: journal.sharif.ir

پست الکترونیک

: pajuhesh@sharif.edu

نشانی

: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علمی پژوهشی شریف

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

66,785

دانلود یکساله

35,216