مشخصات نشــریه

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4133

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی زارع

سردبیر

: دکتر محمد آشوری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 021-44865186

نمابر

: 021-44865186

تارگاه

: jlap.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک

: ijlap@srbiau.ac.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

99,274

دانلود یکساله

53,126