مشخصات نشــریه

مجله جنگل ایران

مجله جنگل ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مجله جنگل ایران

صاحب امتیاز

: انجمن جنگلبانی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6113

شاپا الکترونیک

: 2423-4435

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رامین رحمانی

سردبیر

: دکتر سیدعطاءاله حسینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32284456 (026)

نمابر

: 32284456 (026)

تارگاه

: www.isaforestry.ir

پست الکترونیک

: ijf@ut.ac.ir

نشانی

: کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، انجمن جنگلبانی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

109,578

دانلود یکساله

127,023