مشخصات نشــریه

علوم و مهندسی سطح

علوم و مهندسی سطح

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم و مهندسی سطح

صاحب امتیاز

: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-6717

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین ادریس

سردبیر

: دکتر مهدی صالحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3912787 (0311)

نمابر

: 3932107 (0311)

تارگاه

: www.issst.ir

پست الکترونیک

: issst@cc.iut.ac.ir

نشانی

: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه مهندسی مواد، کدپستی: 84156

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

84,058

دانلود یکساله

42,359